ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)